Przejdź do treści

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI INFORMACJĄ O PLIKACH COOKIES

Dokument ten ma na celu zbiorcze przedstawienie, w jak najbardziej przystępny sposób, informacji o przetwarzanych przez Muzeum Literatury danych osobowych. Możliwe, że zawarte tutaj informacje zostały Pani/Panu przekazane w całości lub częściowo już wcześniej. Niezależnie od tego dokument ten ma pomóc każdemu w odpowiedzi na pytania:

 • Co Muzeum robi z jego danymi osobowymi?
 • W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej je przetwarza?
 • Jakie uprawnienia przysługują osobie której dane dotyczą?
 • Jak te uprawnienia realizować?

Jeżeli przekazane wcześniej informacje, ani ten dokument, nie pozwolą na uzyskanie wszystkich interesujących Panią/Pana informacji, zachęcamy do kontaktu.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury, poprowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod nr RIK/12/1999, NIP 525 15 71 671 (zwane dalej administratorem) – zwane w dalszej części dokumentu Muzeum Literatury lub Administratorem. Kontakt z administratorem jest możliwy również za pośrednictwem danych wskazanych w dziale kontakt strony internetowej www.muzeumliteratury.pl.

Kontakt z Inspektorem Ochrony danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@muzeumliteratury.pl .

Dane osobowe przetwarzamy z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy.

W celu realizacji wymogów stawianych przez w/w przepisy, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Kiedy przetwarzamy dane osobowe, w jakim celu i na jakiej podstawie?

Muzeum Literatury zbiera dane osobowe w związku z różnymi polami swojej działalności statutowej. Dokładamy wszelkich starań aby każdy kto przekazuje nam swoje dane otrzymał wymagane prawem informacje w chwili rozpoczęcia przetwarzania danych lub w jak najkrótszym terminie po tym zdarzeniu. Niezależnie od tego, poniżej można je znaleźć w firmie syntetycznej.

 1. Rekrutacja pracowników i współpracowników:
  1. Cel przetwarzania: Rekrutacja pracowników i współpracowników, a w części przypadków również wolontariuszy, stażystów oraz praktykantów.
  2. Kategorie osób:Kandydaci do pracy lub zawarcia innego rodzaju umowy (współpracy).
  3. Kategorie danych: Dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych.
  4. Podstawa prawna:Zgoda osób, których dane dotyczą – art.. 6 ust. 1 lit. „a” RODO.
  5. Planowany termin usunięcia danych: Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
 2. Wolontariusze, stażyści oraz praktykanci:
  1. Cel przetwarzania Nawiązywanie współpracy z wolontariuszami, stażystami (w tym w ramach stażów obowiązkowych z uczelni), a także praktykantami.  
  2. Kategorie osób: Wolontariusze, stażyści oraz praktykanci      .
  3. Kategorie danych: Imiona, nazwiska, numery PESEL, adresy, numery telefonów, a w części przypadków również, podmiot kierujący na staż/praktyki. Inne dane zawarte w CV, przy czym jeżeli nie są przydatne do rekrutacji na dane stanowisko, są one odsyłane lub anonimizowane.
  4. Podstawa prawna Zgoda osób, których dane dotyczą – art.. 6 ust. 1 lit. „a” RODO          .
  5. Planowany termin usunięcia danych: Przedawnienie roszczeń mogących wiązać się z odbywanymi praktykami, stażem lub wolontariatem.
 3. Księgowość:
  1. Cel przetwarzania: Prowadzenie ksiąg rachunkowych – wystawienia oraz księgowanie dokumentów rachunkowych, innych dokumentów księgowych, przygotowywanie sprawdzań.
  2. Kategorie osób: Kontrahenci administratora oraz inne osoby z którymi wiąże się należność na jego rzecz lub posiadające w stosunku do niego roszczenia – z jakiegokolwiek tytułu.         
  3. Kategorie danych: Dane identyfikacyjne kontrahentów niezbędne w myśl odrębnych przepisów do sporządzania dokumentów księgowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych.
  4. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1c RODO.
  5. Planowany termin usunięcia danych: Przez cały czas biegu terminu przedawnienia roszczeń cywilnych i podatkowych – tj. nie mniej niż 5 lat od końca ostatniego roku kalendarzowego w którym umowa była wykonywana.
 4. Działalność promocyjna Muzeum Literatury:
  1. Cel przetwarzania: Wykonywania działań statutowych Muzeum dedykowanych dla odrębnych działów: Promocji oraz Współpracy – zgodnych ze specyfiką pracy i zakresiem pracy danego działu – poprzez propagowanie wiedzy, a także przekazywanie informacji o wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Muzeum.
  2. Kategorie osób: Osoby, które zawierają umowy z Muzeum Literatury, a także pracownicy i współpracownicy podmiotów z którymi Muzeum takie umowy zawiera. Dane kontaktowe dziennikarzy, w tym w szczególności działów kulturalnych z poszczególnych mediów.
  3. Kategorie danych: Imiona, nazwiska, numery PESEL, adresy, numery telefonów, adresy e-mail. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą NIP oraz firma. W przypadku dziennikarzy dodatkowo nazwa redakcji oraz stanowisko służbowe.
  4. Podstawa prawna: Uzasadniony interes administratora polegający na informowaniu możliwie jak najszerszej liczby osób o działalności statutowej Administratora – art.. 6 ust. 1 lit. „f” RODO, przy czym uzasadniony interes przejawia się m.in. w nawiązywaniu relacji ze specjalistami w dziedzinach istotnych z punktu widzenia działalności statutowej Muzeum. Po zakończeniu współpracy ochrona przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku części odbiorców informacji – zgoda na otrzymywanie informacji – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  5. Planowany termin usunięcia danych: Przedawnienie roszczeń związanych z daną umową – 11 lat od daty jej zawarcia. Zgłoszenie sprzeciwu lub żądania usunięcia danych. W przypadku zgody, również jej wycofanie.
 5. Działalność merytoryczna działów Muzeum:
  1. Cel przetwarzania: Wykonywania działań statutowych Muzeum dedykowanych dla poszczególnych odrębnych działów – zgodnych ze specyfiką pracy i zakresiem pracy tego działu – poprzez nawiązywanie współpracy, podpisywanie umów z kontrahentami, zlecanie wykonania zadań podmiotom w zakresie badań naukowych, pozyskiwania i ochrony muzealiów, organizacji wystaw, publikacji naukowych itp. działań.
  2. Kategorie osób:Osoby, które zawierają umowy z Muzeum Literatury, a także pracownicy i współpracownicy podmiotów z którymi Muzeum takie umowy zawiera.
  3. Kategorie danych: Imiona, nazwiska, numery PESEL, adresy, numery telefonów, adresy e-mail. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą NIP oraz firma. W przypadku pracowników lub współpracowników instytucji lub przedsiębiorstw, dane identyfikacyjne tych przedsiębiorstw.
  4. Podstawa prawna: W zakresie wykonywania określonych umów, a także czynności zmierzających do ich zawarcia – art.. 6 ust. 1 lit. „b” RODO. W zakresie danych kontaktowych osób z którymi Administrator prowadził już współpracę w zakresie swoich działań statutowych – – art.. 6 ust. 1 lit. „f” RODO, przy czym uzasadniony interes przejawia się m.in. w nawiązywaniu relacji ze specjalistami w dziedzinach istotnych z punktu widzenia działalności statutowej Muzeum. Po zakończeniu współpracy ochrona przed ewentualnymi roszczeniami.
  5. Planowany termin usunięcia danych: Przedawnienie roszczeń związanych z daną umową – 11 lat od daty jej zawarcia. Zgłoszenie sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.
 6. Działalność merytoryczna – Filie Muzeum Literatury:
  1. Cel przetwarzania: Wykonywanie działań statutowych Muzeum dedykowanych dla odrębnej jednostki organizacyjnej – filii administratora: Muzeum A. Struga, Muzeum M. Dąbrowskiej, Muzeum W. Broniewskiego, Muzeum W. Gombrowicza – zgodnych ze specyfiką pracy i zakresiem pracy tego działu – poprzez nawiązywanie współpracy, podpisywanie umów z kontrahentami, zlecanie wykonania zadań podmiotom w zakresie badań naukowych, pozyskiwania i ochrony muzealiów, organizacji wystaw, publikacji naukowych itp. działań.
  2. Kategorie osób: Osoby, które zawierają umowy z Muzeum Literatury, a także pracownicy i współpracownicy podmiotów z którymi Muzeum takie umowy zawiera.
  3. Kategorie danych: Imiona, nazwiska, numery PESEL, adresy, numery telefonów, adresy e-mail. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą NIP oraz firma. W przypadku pracowników lub współpracowników instytucji lub przedsiębiorstw, dane identyfikacyjne tych przedsiębiorstw.
  4. Podstawa prawna: W zakresie wykonywania określonych umów, a także czynności zmierzających do ich zawarcia – art.. 6 ust. 1 lit. „b” RODO. W zakresie danych kontaktowych osób z którymi Administrator prowadził już współpracę w zakresie swoich działań statutowych – – art.. 6 ust. 1 lit. „f” RODO, przy czym uzasadniony interes przejawia się m.in. w nawiązywaniu relacji ze specjalistami w dziedzinach istotnych z punktu widzenia działalności statutowej Muzeum. Po zakończeniu współpracy ochrona przed ewentualnymi roszczeniami.
  5. Planowany termin usunięcia danych: Przedawnienie roszczeń związanych z daną umową – 11 lat od daty jej zawarcia. Zgłoszenie sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.
 7. Działalność merytoryczna – Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską
  1. Cel przetwarzania: Wykonywanie działań statutowych Muzeum dedykowanych dla Instytutu Dokumentacji i Studiów Nad Literaturą Polską – zgodnych ze specyfiką pracy i zakresiem tej jednostki organizacyjnej – poprzez nawiązywanie współpracy, podpisywanie umów z kontrahentami, zlecanie wykonania zadań podmiotom w zakresie badań naukowych, pozyskiwania i ochrony muzealiów, organizacji wystaw, publikacji naukowych itp. działań.
  2. Kategorie osób: Osoby, które zawierają umowy z Muzeum Literatury, a także pracownicy i współpracownicy podmiotów z którymi Muzeum takie umowy zawiera.
  3. Kategorie danych: Imiona, nazwiska, numery PESEL, adresy, numery telefonów, adresy e-mail. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą NIP oraz firma. W przypadku pracowników lub współpracowników instytucji lub przedsiębiorstw, dane identyfikacyjne tych przedsiębiorstw.  
  4. Podstawa prawna: W zakresie wykonywania określonych umów, a także czynności zmierzających do ich zawarcia – art.. 6 ust. 1 lit. „b” RODO. W zakresie danych kontaktowych osób z którymi Administrator prowadził już współpracę w zakresie swoich działań statutowych – – art.. 6 ust. 1 lit. „f” RODO, przy czym uzasadniony interes przejawia się m.in. w nawiązywaniu relacji ze specjalistami w dziedzinach istotnych z punktu widzenia działalności statutowej Muzeum. Po zakończeniu współpracy ochrona przed ewentualnymi roszczeniami.
  5. Planowany termin usunięcia danych: Przedawnienie roszczeń związanych z daną umową – 11 lat od daty jej zawarcia. Zgłoszenie sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.
 8. Zamówienia Publiczne:
  1. Cel przetwarzania: Przeprowadzenie procedur opisanych w ustawie prawo zamówień publicznych, rejestracja podmiotów uczestniczących w przetargu, wyłonienie kandydatów na wykonanie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania przetargowego w oparciu o reguły w/w aktu prawnego.
  2. Kategorie osób: Zamawiający, wykonawcy i inni uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  3. Kategorie danych: Dane identyfikacyjne (firma, nip. Regon, adres) i kontaktowe (tel, email, adres) podmiotów biorących udział w procedurach przetargowych organizowanych przez Muzeum Literatury, a także osób je reprezentujących lub wskazanych do kontaktu.
  4. Podstawa prawna: Czynności zmierzające do zawarcia umowy – art.. 6 ust. 1 lit. „b” RODO. Wypełnianie obowiązków prawnych administratora wynikających z prawa zamówień publicznych – art.. 6 ust. 1 lit. „c” RODO.
  5. Planowany termin usunięcia danych: Nie krócej niż 4 lata od daty przeprowadzenia procedury zamówienia i nie dłużej niż okres przedawnienia związanych z przedmiotem zamówienia roszczeń.
 9. Dziennik korespondencji:
  1. Cel przetwarzania: Przyjmowanie bieżącej korespondencji, rejestracja korespondencji wychodzącej, ewidencjonowanie danych o numerach korespondencji oraz o adresatach/nadawcach.
  2. Kategorie osób: Osoby będące adresatami/nadawcami korespondencji kierowanej lub adresowanej z Muzeum Literatury.
  3. Kategorie danych: Imiona, nazwiska, adresy.
  4. Podstawa prawna: Art.. 6 ust. 1 lit. „f” RODO – uzasadniony interes polegający na ewidencjonowaniu i porządkowaniu kontaktów nawiązywanych przez administratora. Zgoda osób, których dane dotyczą – art.. 6 ust. 1 lit. „a” ROD
  5. Planowany termin usunięcia danych: 11 lat od daty otrzymania korespondencji.
 10. Księgi inwentarzowe:
  1. Cel przetwarzania Rejestracja zbiorów będących w posiadaniu Muzeum, ewidencjonowanie aktualnego stanu zbiorów, rejestracja pozyskanych zbiorów oraz źródła ich pochodzenia.
  2. Kategorie osób: Osoby fizyczne oraz inne podmioty, od których Muzeum pozyskuje zbiory, a także dane osób których zbiory dotyczą.
  3. Kategorie danych: Imiona , nazwiska, adresy, a w przypadku osób których zbiory dotyczą również opis osiągnięć i związku z taką osobą.
  4. Podstawa prawna: Wykonywanie obowiązków ustawowych administratora – art.. 6 ust. 1 lit. „c” RODO – wynikających z ustawy o muzeach.
  5. Planowany termin usunięcia danych: Do czasu wykreślenia danego eksponatu/przedmiotu z rejestru muzealiów.
 11. Rejestr czytelników biblioteki:
  1. Cel przetwarzania: Ewidencjonowanie osób, który są udostępniane zbiory, rejestrowanie osób, które korzystają ze zbiorów udostępnianych w Bibliotece Muzeum Literatury.
  2. Kategorie osób: Osoby fizyczne, które korzystają ze zbiorów udostępnianych w Bibliotece Muzeum Literatury.
  3. Kategorie danych: Imiona, nazwiska, adresy, nr PESEL, telefon, temat zainteresowań.
  4. Podstawa prawna: Świadczenie usług na rzecz osób których dane dotyczą – art.. 6 ust. 1 lit. „b” RODO.
  5. Planowany termin usunięcia danych: Rozliczenie wszystkich wypożyczeń oraz zgłoszenie żądania usunięcia karty danego czytelnika.
 12. Baza kontaktów:
  1. Cel przetwarzania:Prowadzenie korespondencji związanej z działalnością Muzeum, utrzymywanie kontaktów z podmiotami i osobami z którymi administrator wszedł w interakcję.
  2. Kategorie osób: Osoby, do których kierowana jest korespondencja, a także nadawcy korespondencji adresowanej do administratora. Osoby i podmioty z którymi administrator wszedł w kontakt nie objęty innymi procesami.
  3. Kategorie danych: Imiona, nazwiska, numery PESEL, adresy, numery telefonów, adresy e-mail. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą NIP oraz firma. W przypadku pracowników lub współpracowników instytucji lub przedsiębiorstw, dane identyfikacyjne tych przedsiębiorstw.
  4. Podstawa prawna: Zgoda osób, których dane dotyczą – art.. 6 ust. 1 lit. „f” RODO – uzasadniony interes polegający na ewidencjonowaniu i porządkowaniu kontaktów nawiązywanych przez administratora. Zgoda osób, których dane dotyczą – art.. 6 ust. 1 lit. „a” RODO.
  5. Planowany termin usunięcia danych Przedawnienie roszczeń związanych z zarzutami dotyczącymi bezprawnego przetwarzania danych.
 13. Inni kontrahenci i dostawcy:
  1. Cel przetwarzania: Realizacja zobowiązań oraz zadań bieżących nie związanych bezpośrednio z działaniami statutowymi administratora, współpraca z innymi podmiotami, dostawcami, wykonawcami.
  2. Kategorie osób: Osoby, które działają w imieniu dostawców, wykonawców lub podmiotów świadczących usługi na rzecz Muzeum.
  3. Kategorie danych: Imiona, nazwiska, numery PESEL, adresy, numery telefonów, adresy e-mail. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą NIP oraz firma. W przypadku pracowników lub współpracowników instytucji lub przedsiębiorstw, dane identyfikacyjne tych przedsiębiorstw.
  4. Podstawa prawna: Wykonywanie określonej umowy – art.. 6 ust. 1 lit. „b” RODO, a w zakresie utrzymywania kontaktów z podmiotami z którymi była już prowadzona współpraca – art.. 6 ust. 1 lit. „f” RODO.
  5. Planowany termin usunięcia danych Przedawnienie roszczeń podatkowych związanych z daną umową – 6 lat od daty jej zawarcia.
 14. Wypożyczenia i użyczenia:
  1. Cel przetwarzania: Ewidencjonowanie muzealiów wypożyczanych lub użyczanych do, a także z Muzeum Literatury.
  2. Kategorie osób: Osoby lub przedstawiciele podmiotów z którymi zawierane są umowy użyczenia lub wypożyczenia. Upoważnione osoby do kontaktu, spisywania protokołów zdawczo-odbiorczych lub innych czynności.
  3. Kategorie danych: Imiona, nazwiska, adresy, nr telefonów, adresy e-mail, w odniesieniu do części osób również miejsce pracy oraz stanowisko służbowe.
  4. Podstawa prawna: Czynności zmierzające do zawarcia umowy oraz wykonywanie umowy – art.. 6 ust. 1 lit. „b” RODO.
  5. Planowany termin usunięcia danych: Przedawnienie roszczeń związanych z daną umową – 11 lat od daty jej zawarcia.
 15. Komisja zakupów:
  1. Cel przetwarzania: Wykonywanie zadań statutowych poprzez zbieranie ofert sprzedaży dóbr kultury, a także nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi darczyńcami, sprzedającymi. Ocena przydatności oferowanych przedmiotów z punktu widzenia administratora oraz przeprowadzenie transakcji lub odmowa.
  2. Kategorie osób:Osoby fizyczne działające w imieniu podmiotów, od których Muzeum pozyskuje zbiory.
  3. Kategorie danych: Imiona, nazwiska, numery PESEL, adresy, numery telefonów, adresy e-mail. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą NIP oraz firma.
  4. Podstawa prawna: Zgoda osób, których dane dotyczą – art.. 6 ust. 1 lit. „a”, a po nawiązaniu rozmów dotyczących danej umowy art.. 6 ust. 1 lit. „b” RODO.
  5. Planowany termin usunięcia danych: Przedawnienie roszczeń związanych z daną umową – 11 lat od daty jej zawarcia. Jeżeli przedmiot umowy objęty jest ochroną z tytułu praw autorskich, okres przedawnienia liczy się od daty zakończenia obowiązywania takiej ochrony.
 16. Strona Internetowa – prowadzenie:
  1. Cel przetwarzania: Informowanie o bieżącej działalności administratora oraz jej propagowanie. W celu optymalizacji procesu przekazywania informacji, administrator wprowadził profilowanie użytkowników przy udziale narzędzi dostarczonych przez podmioty trzecie. Profilowanie odbywa się przy użyciu narzędzi – wtyczki Facebooka, wtyczki „Google+” oraz google analytics. Szczegółowych informacji o działaniu tych narzędzi można uzyskać ze stron ich dostawców.
  2. Kategorie osób: Osoby które wyraziły zgodę na zamieszczenie swoich danych na stronie internetowej administratora – w tym głównie pracownicy, współpracownicy, oraz osoby związane z działaniami statutowymi. Osoby wchodzące na stronę Internetową Administratora.
  3. Kategorie danych: Imiona i nazwiska. Możliwe również wskazanie danych kontaktowych, zdjęć, opisu sprawowanych funkcji czy podejmowanych działań.
  4. Podstawa prawna: Zgoda osób których dane dotyczą (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub uzasadniony interes prawny administratora polegający na informowaniu o jego bieżącej działalności (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. Planowany termin usunięcia danych: Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wyrażenie sprzeciwu. W uzasadnionych przypadkach, dane mogą być dalej przetwarzane w ramach innych procesów (stosuje się wtedy zasady przetwarzania tam opisane) lub w celu obrony przed roszczeniami. – przez okres do 10 lat od daty ostatniego kontaktu.
 17. Prowadzenie profilu na portalu Facebook:
  1. Cel przetwarzania: Promowanie działań statutowych administratora.
  2. Kategorie osób: Osoby które polubiły stronę administratora na portalu facebook.com lub weszły z nią w inną integrację na portalu
  3. Kategorie danych: W zależności od ustawień prywatności konta danej osoby, co najmniej imię i nazwisko lub pseudonim oraz adres e-mail danej osoby.
  4. Podstawa prawna: art.. 6 ust. 1 lit. „a” RODO – zgoda wyrażona poprzez „polubienie” strony/profilu administratora na w/w portalu.
  5. Planowany termin usunięcia danych: cofnięcie polubienia strony na portalu Facebook – równoznaczne z wycofaniem zgody.
 18. Strona Internetowa – kontakt:
  1. Cel przetwarzania:Proces obejmuje kontakty otrzymywane za pośrednictwem elektronicznych kanałów informacji, które nie mieszczą się w innych procesach.
  2. Kategorie osób: Osoby nawiązujące kontakt z Muzeum.
  3. Kategorie danych: Imię, nazwisko, pseudonim, adres e-mail, telefon.
  4. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Zgoda osób których dane dotyczą. W części wypadków również art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora objawiający się w przekazaniu odpowiedzi na otrzymane informacje/oświadczenia.
  5. Planowany termin usunięcia danych: Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W uzasadnionych przypadkach, dane mogą być dalej przetwarzane w ramach innych procesów (stosuje się wtedy zasady przetwarzania tam opisane) lub w celu obrony przed roszczeniami. – przez okres do 10 lat od daty ostatniego kontaktu.
 19. Monitoring:
  1. Cel przetwarzania: Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia – w tym w szczególności muzealiów i innych eksponatów, kontroli oraz weryfikacji zachowania w tajemnicy informacji (w tym dotyczących danych osobowych), których ujawnienie mogłoby narazić administratora na szkodę.
  2. Kategorie osób: Osoby przebywające na terenie administratora.
  3. Kategorie danych: Wizerunki osób.
  4. Podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. „f” RODO uzasadniony interes prawny administratora, przejawiający się w zabezpieczeniu miejsca prowadzenia działalności, w tym monitorowania potencjalnych naruszeń ochrony danych osobowych.
  5. Planowany termin usunięcia danych: Nagrania przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, z tym jednak zastrzeżeniem, że przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 20. Postępowania sądowe, egzekucyjne i administracyjne:
  1. Cel przetwarzania: Reprezentowanie interesów administratora w toku postępowań sądowych i administracyjnych.
  2. Kategorie osób: Osoby będące stronami , świadkami, biegłymi lub pełnomocnikami w toku postępowań w których udział bierze administrator.
  3. Kategorie danych: W zależności od danej sprawy, ale co najmniej imię i nazwisko.
  4. Podstawa prawna: art.. 6 ust. 1 lit. „f” RODO – dochodzenie oraz ochrona przed roszczeniami.
  5. Planowany termin usunięcia danych Przedawnienie roszczeń związanych z danym postępowaniem – w tym w ramach nadzwyczajnych środków zaskarżenia.
 21. Marketing Facebook:
  1. Cel przetwarzania: Podejmowanie działań promujących działalność Administratora.
  2. Kategorie osób: Osoby których dane pozyskuje Facebook w ramach swoje działalności, do których można kierować akcje marketingowe przy użyciu kryteriów udostępnionych przez ten portal. Także osoby odwiedzające stronę Internetową Administratora.
  3. Kategorie danych: Facebook nie pozwala na jednoznaczną identyfikację osoby do której adresowany jest dany przekaz reklamowy. Możliwe adresowanie przekazu po kryteriach zbiorowych lub właściwościach, które za pośrednictwem narzędzi informatycznych dostawcy usługi przekazywane są konkretnym użytkownikom – Anonimowym dla Administratora.
  4. Podstawa prawna . 6 ust. 1 lit. „a” RODO.
  5. Planowany termin usunięcia danych Przez 10 lat od daty wycofania zgody lub 3 lata od daty sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych w tym zakresie.
 22. Marketing Google:
  1. Cel przetwarzania: Podejmowanie działań promujących działalność Administratora.
  2. Kategorie osób: Osoby których dane pozyskuje Google w ramach swoich procedur, do których można kierować akcje marketingowe przy użyciu kryteriów udostępnionych przez ten portal. Także osoby odwiedzające stronę Internetową Administratora.
  3. Kategorie danych: Google nie pozwala na jednoznaczną identyfikację osoby do której adresowany jest dany przekaz reklamowy. Możliwe adresowanie przekazu po kryteriach zbiorowych lub właściwościach, które za pośrednictwem narzędzi informatycznych dostawcy usługi przekazywane są konkretnym użytkownikom – Anonimowym dla Administratora. Adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.
  4. Podstawa prawna: art.. 6 ust. 1 lit. „a” RODO.
  5. Planowany termin usunięcia danych: Przez 10 lat od daty wycofania zgody lub 3 lata od daty sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych w tym zakresie.

Mamy nadzieję, że pozwoli to na lepiej zrozumienie co robimy z przekazywanymi nam osobowymi. Uprawnienia przysługujące osobom których dane przetwarzamy zostały opisane poniżej.

[Przetwarzanie innych danych]

Niezależnie od powyższego, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Muzeum Literatury, w ramach czynności, które nie mieszczą się w powyższym wyliczeniu, wskazujemy podstawy na jakich może do tego dochodzić:

 1. zawarcia i realizacji umowy;
 2. informowania o bieżącej działalności Muzeum;
 3. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze;
 4. prowadzenia analiz i statystyk;
 5. archiwizacji

Podstawą prawną przetwarzania danych może w takim wypadku być:

 1. udzielona zgoda;
 2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 3. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
 4. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

[Przekazywanie danych]

Jakiekolwiek dane osobowe nie są przez nas sprzedawane w formie baz danych lub innych. Dane są przetarzane przez osoby dysponujące stosownymi upoważnieniami lub podmioty zewnętrzne z którym zawarliśmy umowy powierzenia – zgodnie z wymogami prawa.

Administrator korzysta też z usług podmiotów trzecich, takich jak:

Pani/Pana dane będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku  z prowadzonymi działaniami na FB, czyli w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analitics.

Niezależnie od powyższego, dane mogą być przekazywane przedsiębiorstwom kurierskim, pocztowym, drukarniom oraz innym podmiotom niezbędnym do prawidłowego wykorzystania danych.

[Okres przechowywania danych]

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas,
 2. okres przez jaki wykonywana jest umowa
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora – tj. do czasu przedawnienia roszczeń jakie można wysunąć przeciwko administratorowi w związku z wykonywaniem umowy lub innym zdarzeniem w ramach którego rozpoczęliśmy przetwarzanie danych;
 4. okresu na jaki została udzielona zgoda lub wyczerpania celu zgody

[Prawa osób których dane dotyczą]

Osobom, których dane dotyczą, zapewniamy realizację następujących uprawnień:

 • wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
 • informacji o przetwarzaniu danych osobowych – w tym przede wszystkim o zakresie,  celach i podstawach prawnych przetwarzania, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
 • uzyskania kopii danych – na tej podstawie przekazujemy kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie, przy czym pierwsza kopia danych przekazywana jest nieodpłatnie, a każda kolejna po ustaleniu opłaty rekompensującej koszty czynności;
 • sprostowania – polega na usuwaniu ewentualnych niezgodności lub błędów przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 • usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, ale skuteczna realizacja tego prawa zależy od braku istnienia skutecznej podstawy do ich dalszego przetwarzania (jeżeli taka podstawa istnieje, informujemy o niej osobę zgłaszającą żądanie);
 • ograniczenia przetwarzania – polegające na żądaniu zaprzestania wykonywania określonej kategorii operacji na  danych osobowych, z jednoczesnym dalszym ich przetwarzaniem w pozostałym zakresie;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub innych celów przetwarzania danych – podobnym do wyżej opisanego jest uprawnienie do żądania zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych (bez uzasadnienia) oraz innych celów wynikających z Interesu administratora (z uzasadnieniem);
 • przenoszenia danych – w ramach którego jesteśmy zobowiązaniu wydać osobie której dane dotyczą lub innemu wskazanemu przez nią podmiotowi, kopię jej danych osobowych z zachowaniem struktury umożliwiającej odczyt w innych systemach komputerowych, przy czym uprawnienie to dotyczy tylko dany przetwarzanych na podstawie zgody oraz umowy w sposób zautomatyzowany;
 • skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w randze krajowej lub międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do właściwego organu nadzoru – ustanowionego zgodnie z art. 51 RODO – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zastrzegamy jednocześnie, że dla skutecznego wykonania w/w uprawnień, w celu ochrony praw osób których dane przetwarzamy, żądanie powinno zostać zgłoszone w sposób umożliwiający nam weryfikację jego nadawcy. (Przykładowo, w sytuacji żądania zaprzestania przetwarzania danych w ramach marketingu realizowanego za pośrednictwem poczty e-mail, jeżeli jedyną znaną nam daną jest adres poczty elektronicznej, żądanie powinno wpłynąć z tego adresu.) W razie wątpliwości w tym względzie, będziemy się do Państwa zwracali z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji. Korespondencja dotycząca dennego zgłoszenia prowadzona jest za pośrednictwem powiązanych z danymi osobowymi będącymi przedmiotem zgłoszenia kanałami komunikacji (tel., mail, adres poczty). 

Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedź na zgłoszenie niezwłocznie, w każdym razie nie dłużej niż w terminie do 30 dni. Jeżeli nie będziemy w stanie dochować tego terminu, poinformujemy o przyczynach opóźnienia wyznaczając czas załatwienia sprawy.

[Przetwarzanie w sposób zautomatyzowany]

Nie prowadzimy profilowania.

[Wykorzystywanie plików cookie]

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki „cookies” zwane również ciasteczkami (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Operator serwisu (Administrator) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Pliki cookies używane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z preferencjami Użytkownika wyświetlić stronę;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, preferencje i zachowania Użytkowników, to w jaki sposób korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Zarządzanie plikami cookies jest możliwe poprzez skorzystanie z ustawień przeglądarki Użytkownika dzięki czemu możliwe jest zarządzanie plikami cookies nawet na poziomie pojedynczych wybranych witryn. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. Należy pamiętać, że zmiana ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów oraz reklamodawców.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej lub pod adresem ciasteczka.org.pl.
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram