Przejdź do treści

Cennik

Cennik opłat za usługi świadczone przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Warunkiem udostępnienia wizerunków muzealiów ze  zbiorów Muzeum jest wypełnienie formularza zamówienia oraz przesłanie na adres sekretariat@muzeumliteratury.pl Formularz powinien zawierać numer inwentarzowy obiektu, lub numer fotografii. Aby go uzyskać należy zwrócić się z kwerendą do stosownego działu (w przypadku obiektów artystycznych: sztuka@muzeumliteratury.pl, w przypadku fotografii: dokumentacja@muzeumliteratury.pl, w przypadku rękopisów: rekopisy@muzeumliteratury.pl, w przypadku zbiorów bibliotecznych: biblioteka@muzeumliteratury.pl)

Część z katalogów zborów Muzeum jest dostępna pod adresem: Digital Repository of Scientific Institutes (rcin.org.pl)

1. Wizerunek muzealium do celów edukacyjnych i badawczych (uczniowie, studenci, pracownicy naukowi):     
a) standardowy – nieodpłatnie
b) niestandardowy (parametry określone przez zamawiającego) – 20 zł

2. Wizerunek muzealium do publikacji:
a) rozpowszechnianych bezpłatnie w celach niekomercyjnych – bezpłatnie, pod warunkiem przekazania Muzeum egzemplarza publikacji
b) w internecie lub w filmie – 50 zł
c) do 500 egz. nakładu – 50 zł
d) 500-1000 egz. nakładu – 100 zł
e) powyżej 1000 egz. nakładu – 118 zł
f) na okładce – w przypadku nakładu do 500 egz.: 75 zł; w przypadku nakładu powyżej 500 egz.: 118 zł
g) w reklamach – 118 zł
h) niestandardowy (parametry określone przez zamawiającego) – 118 zł

3. W przypadkach nieokreślonych w cenniku udostępnienie wizerunku muzealium odbywa się na podstawie i warunkach odrębnie zawieranej umowy.

4. Udostępnienie nagrań ze zbiorów Działu Fonicznego:
nagranie do 60 min – 40 zł
każde kolejne rozpoczęte 60 min – 40 zł
do celów badawczych i naukowych (niekomercyjnych) – nieodpłatnie

Muzeum nie przesyła drogą internetową nagrań nie znajdujących się w domenie publicznej, lub nagrań do których prawa autorskie pozostają przy osobach trzecich. Pozostałe materiały Dział Foniczny udostępnia wyłącznie podczas kwerend w siedzibie, za pośrednictwem terminala.

5. Opłata za nagranie płyty CD/DVD – 5 zł

6. Odbitki kserograficzne:
1)  Opłata za wykonanie odbitki kserograficznej:
format A 4 – 1,30 zł
format A 3 – 2,60 zł
2) Dla pracowników muzealnych, młodzieży uczącej się, emerytów oraz do prac naukowych stosuje się 50% zniżki.

7. Inne opłaty:
1) Opłata za wynajęcie pomieszczenia muzealnego na jednorazową imprezę:
a.  sala audiowizualna (wraz z obsługą) – 2.500 zł
b.  Muzeum Broniewskiego, Muzeum Dąbrowskiej, Muzeum Struga – 500 zł
c.  Muzeum Gombrowicza – 4.000 zł
2) Opłata za wynajęcie pomieszczenia muzealnego dla potrzeb filmu lub telewizji:
– za 1 dzień zdjęciowy – 2.500 zł
3) Opłata za wypożyczenie wystawy planszowej:
– za jeden miesiąc – 369 zł

8. Zniżki:
Dyrektor Muzeum Literatury może udzielić zniżki do 50% ceny usługi w przypadku:
1) badań naukowych o niszowym lub/i przełomowym charakterze, a także prowadzonych bez wsparcia programów grantowych czy stypendiów
2) walorów edukacyjnych wydawnictwa lub/i walorów promujących kulturę polską w kraju czy też poza granicami
3) wydawnictw bibliofilskich i non profit4) szczególnych unikatowych uwarunkowań, które ubiegający się o zniżkę drobiazgowo opisze i uargumentuje w podaniu o zastosowanie zniżki

Dyrektor Muzeum Literatury może odstąpić od pobrania opłaty za usługi w przypadku:
1) gdy Muzeum Literatury jest partnerem (patronem, współuczestnikiem etc.) prowadzonego przedsięwzięcia badawczego czy wydawniczego

Podstawa prawna:
art. 25 Ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz.U. 1997 Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), Zarządzenie nr 14/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. Dyrektora Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
(z późn. zm.)

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram