Przejdź do treści

Oferta pracy w Dziale Administracji: kwalifikowany opiekun ekspozycji muzealnej

fotografia: grupa osób stoi tyłem i ogląda prace rysunkowe Brunona Schulza

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie prowadzi nabór kandydatek/kandydatów na wolne stanowisko pracy:  Kwalifikowany opiekun ekspozycji muzealnej w dziale Administracji.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. Nadzór nad obiektami eksponowanymi na wystawie stałej i wystawach czasowych
 2. Troska o prawidłowe funkcjonowanie i wygląd powierzonego obiektu .
 3. Codzienne dwukrotne w ciągu dnia kontrolowanie stanu powierzonej opiece ekspozycji przed otwarciem i po zamknięciu Muzeum dla zwiedzających..
 4. Przestrzeganie zasady zakazu wnoszenia przez osoby zwiedzające plecaków i dużych toreb.
 5. Przestrzeganie zakazu filmowania, fotografowania na salach ekspozycyjnych bez zezwolenia Dyrekcji Muzeum.
 1. Pomoc przy organizacji wernisaży, spotkań, promocji książek, koncertów i innych wydarzeń odbywających się w Muzeum.
 2. Przygotowanie sal  wystawowych do zwiedzania tzn. sprzątanie, obsługa nawilżaczy oraz sprzątanie pokoi biurowych w powierzonych rejonach.
 3. Przestrzeganie wytycznych  konserwatorskich dotyczących ochrony zbiorów powierzonych opiece
 4. Informowanie zwiedzających o wystawach i wydarzeniach odbywających się w Muzeum.

 10.   Wykonywanie innych prac zlecanych przez przełożonych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku i benefity:

Zatrudnienie w dziale Administracji na wyznaczonym stanowisku pracy w wymiarze pełnego etatu. Miejsce pracy: siedziba główna. Muzeum przy Rynku Starego Miasta 20 oraz okazjonalnie oddziały warszawskie: obiekt magazynowy ul. Trawiasta 29, Muzeum Władysława. Broniewskiego  ul. Dąbrowskiego 51, Muzeum Marii Dąbrowskiej, ul. Progi 1, Muzeum Andrzeja Struga, ul. Al. Niepodległości 210.

Muzeum zapewnia pakiet medyczny, legitymacja pracownicza uprawnia do zniżek i bezpłatnych wejść do Muzeum, w Instytucji działa kasa zapomogowo-pożyczkowa.

Wymagania niezbędne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 2. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 3. Zdyscyplinowanie, uprzejmość, niekonfliktowość, staranność, komunikatywność, dyspozycyjność
 4. Wykształcenie zasadnicze..
 5. Wysoka kultura osobista i umiejętność pracy z zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 1. Curriculum vitae zawierające przebieg nauki i pracy zawodowej (podpisane odręcznie)
 2. List motywacyjny (podpisany odręcznie)
 3. Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie  (kopie)
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (podpisane odręcznie)
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe (podpisane odręcznie)
 6. Klauzula o treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie dla potrzebnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO” (podpisana odręcznie)

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 21 września 2023r. na adres: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa

poczta elektroniczna: administracja@muzeumliteratury.pl

Uprzejmie informujemy że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

(oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone)

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na podany wyżej adres w terminie do dnia 21 września 2023 r. włącznie.

REGULAMIN NABORU

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram