Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Oferta pracy w Dziale Promocji na stanowisku Specjalistka/Specjalista ds. promocji

Oferta pracy w Dziale Promocji na stanowisku Specjalistka/Specjalista ds. promocji

Zdjęcie: komputer, notes, filiżanka kawy leżące na czarnym stole

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie prowadzi nabór kandydatek/kandydatów na wolne stanowisko pracy: Specjalista/specjalistka ds. promocji w Dziale Promocji Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

Miejsce pracy: Warszawa

Nr referencyjny: 2/2023

Opis stanowiska: Specjalista/specjalistka ds. promocji w Dziale Promocji

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. Organizowanie akcji informacyjnych, konferencji prasowych, projektów medialnych oraz wydarzeń Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza;
 2. Utrzymywanie relacji z mediami oraz nawiązywanie nowych kontaktów;
 3. Opracowywanie/pisanie materiałów na potrzeby współpracy z mediami (informacje prasowe i artykuły o charakterze PR);
 4. Organizacja i koordynacja projektów i wydarzeń na terenie Muzeum;
 5. Opracowywanie oferty programowej Muzeum Literatury, zgodnie z profilem instytucji, w tym również we współpracy z działami merytorycznymi w zakresie promocji wydarzeń przez nie realizowanych;
 6. Monitorowanie skuteczności działań promocyjnych i komunikacyjnych;
 7. Przygotowywanie i sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem umów patronackich; dbanie o przestrzeganie przyjętych zasad identyfikacji wizualnej;
 8. Przygotowywanie treści do mediów społecznościowych, administrowanie kanałami społecznościowymi oraz stroną www (obsługa CMS) Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza;

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Zatrudnienie w Dziale Promocji na wydzielonym stanowisku pracy w wymiarze etatu. Miejsce pracy: Rynek Starego Miasta 20 w Warszawie. Wyposażenie stanowiska: komputer

Wymagania niezbędne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Wykształcenie wyższe.
 4. Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.
 5. Doświadczenie we współpracy z dziennikarzami.
 6. Doświadczenie w przygotowywaniu materiałów prasowych.
 7. Umiejętność pisania i redagowania tekstów.
 8. Doświadczenie w organizowaniu eventów, w tym: konferencji prasowych, spotkań z udziałem publiczności, wydarzeń kulturalnych.
 9. Dyspozycyjność podczas wydarzeń organizowanych przez Dział.
 10. Umiejętność tworzenia angażujących treści w mediach społecznościowych.
 11. Znajomość bieżących trendów w mediach społecznościowych i doświadczenia w ich prowadzeniu.
 12. Znajomość języka angielskiego.
 13. Otwartość, inicjatywa i zdolności organizacyjne.
 14. Wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w realizacji projektów o tematyce kulturalnej,
 2. Doświadczenie w wypowiadaniu się przed kamerą i mikrofonem.

Co oferujemy:

 1. ciekawą pracę na pograniczu literatury, kultury i mediów;
 2. możliwość współpracy przy ciekawych projektach kulturalnych, popularnonaukowych oraz naukowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Curriculum vitae zawierające przebieg nauki i pracy zawodowej
 2. List motywacyjny
 3. Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kopia lub skan w przypadku zgłoszenia drogą e-mailową)
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (podpisane odręcznie lub skan w przypadku zgłoszenia drogą e-mailową)
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (podpisane odręcznie lub skan w przypadku zgłoszenia drogą e-mailową)
 6. Klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” (podpisana odręcznie)

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 24.04.23 r.

na adres: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa

lub pocztą elektroniczną na adres:

p.dymmel@muzeumliteratury.pl (w temacie wiadomości „Rekrutacja”).

(oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone)

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na podany wyżej adres w terminie do dnia 24.04.23 r.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram