Przejdź do treści

Oferta pracy – Referent / samodzielny referent ds. zamówień publicznych

Pióro do pisania w szarym kolorze ze skuwką

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie prowadzi nabór na stanowisko: referent / samodzielny referent ds. zamówień publicznych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Przygotowywanie dokumentacji w ramach wewnętrznych procedur zamówień publicznych;
 • Pomoc w przygotowywaniu wniosków dotacyjnych;
 • Ścisłe przestrzeganie przepisów tajemnicy służbowej;
 • Pomoc w kompleksowym przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i wewnętrznych regulacji muzeum lub innych procesów zakupowych;
 • Pomoc w przygotowywaniu i prowadzeniu zamówień w zakresie działalności kulturalnej związanych z bieżącą działalnością muzeum;
 • Organizowanie oraz udział w pracach komisji przetargowej;
 • Sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przetargowej;
 • Koordynacja czynności związanych z zawarciem oraz realizacją umowy z wybranym wykonawcą, w tym sporządzenie raportu z realizacji zamówienia;
 • Rozliczanie zamówień publicznych, weryfikacja, prowadzenie rejestru i opisywanie faktur.
 • Śledzenie zmian w zakresie przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz przepisów
  z zakresu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej;
 • Przygotowywanie i aktualizowanie planu zamówień publicznych muzeum;
 • Przygotowywanie sprawozdań dotyczących zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej;
 • Prowadzenie rejestru wszystkich zamówień publicznych muzeum;
 • Bieżąca weryfikacja przepisów wewnętrznych muzeum dotyczących realizacji procedur zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej;
 • Udział w obsłudze kontroli, w szczególności przygotowywanie dokumentów do weryfikacji;
 • Wykonywanie zadań wynikających z bieżącej działalności Działu Administracyjno-gospodarczego;
 • Koordynacja i kontrola czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym oferentem, poprzez dokonywanie wstępnej kontroli projektów umów przed przedłożeniem do akceptacji radcy prawnemu.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • Zatrudnienie w Dziale Administracyjno-gospodarczym na wyznaczonym stanowisku pracy w wymiarze pełnego etatu. Miejsce pracy: siedziba gł. muzeum przy Rynku Starego Miasta 20

Wymagania niezbędne:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Zdyscyplinowanie, uprzejmość, niekonfliktowość, staranność, komunikatywność dyspozycyjność;
 • Otwartość, inicjatywa i zdolności organizacyjne oraz umiejętność pracy w zespole;
 • Kultura osobista;
 • Wykształcenie minimum średnie – mile widziane wykształcenie wyższe lub osoba studiująca.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 1. Curriculum Vitae zawierające przebieg nauki i pracy zawodowej;
 2. List motywacyjny;
 3. Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (skan);
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (podpisane odręcznie skan);
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (podpisane odręcznie skan);
 6. Klauzula o treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie dla potrzebnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO” (podpisana odręcznie skan).

Osoby zainteresowane prosimy przesłanie kompletu dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administracja@muzeumliteratury.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na podany wyżej adres w terminie do dnia 24.06.2024 r.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram