Strona główna » Aktualności » Oferta pracy na stanowisku Samodzielny/a Księgowy/a (Zastępca Głównego Księgowego)

Oferta pracy na stanowisku Samodzielny/a Księgowy/a (Zastępca Głównego Księgowego)

Zdjęcie: widok z okna muzeum na Rynek Starego Miasta w Warszawie. Ogródki restauracyjne, ludzie spacerujący po płycie rynku.

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie prowadzi nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy na stanowisko: Samodzielny/a Księgowy/a  (Zastępca Głównego Księgowego)

Miejsce pracy: Warszawa

Wymiar etatu: cały etat

Nr referencyjny: 3/2022

Opis stanowiska: Samodzielny/a Księgowy/a  

Podstawowe obowiązki:

 1. bieżąca kontrola realizacji budżetu Muzeum;
 2. terminowe sprawdzanie otrzymanych faktur kosztowych pod względem kompletności dokumentów oraz pod względem formalno-rachunkowym;
 3. terminowe dekretowanie i księgowanie otrzymanych faktur kosztowych oraz pozostałych dokumentów finansowych;
 4. prowadzenie w sposób chronologiczny rejestrów zakupowych oraz archiwizacja dokumentów księgowych;
 5. sporządzanie niezbędnych dokumentów księgowych;
 6. uzgadnianie i rozliczanie różnic kursowych;
 7. uzgadnianie szczegółowej analityki kont księgowych;
 8. sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont księgowych;
 9. rozliczanie zaliczek zgodnie z prowadzonymi rejestrami;
 10. uzgadnianie kont księgowych analitycznych z kontami syntetycznymi;
 11. uzgadnianie amortyzacji środków trwałych;
 12. comiesięczne uzgadnianie rejestru zakupu VAT w uzgodnionym terminie oraz bieżące informowanie o konieczności sporządzania korekt deklaracji VAT- 7 dotyczących zakupu;
 13. przygotowywanie deklaracji VAT, VAT-UE na podstawie przygotowanych rejestrów zakupu i otrzymanych uzgodnionych rejestrów sprzedaży;
 14. sporządzanie deklaracji do GUS;
 15. kontakt z bankami w zakresie realizacji bieżącej obsługi Muzeum;
 16. kontakt z Urzędem Skarbowym w zakresie składanych wniosków;
 17. kompletowanie i archiwizacja dokumentów księgowych.
 18. Wykonywanie wstępnej kontroli formalno-prawnej źródłowych dokumentów księgowych,
 19. Bieżące kompletowanie i dekretowanie dokumentów księgowych, zgodnie z zakładowym planem kont i podziałem kosztów,
 20. Sporządzanie pliku JPK VAT,
 21. Prowadzenie kasy podstawowej Muzeum oraz kasy ZFŚS,
 22. Koordynacja sprawozdawczości GUS w szczególności: przydzielanie uprawnień pracownikom odpowiedzialnym  za poszczególne sprawozdania, nadzór nad terminowym składaniem sprawozdań,  składanie sprawozdań z zakresu działu finansowo-księgowego,
 23. uzgadnianie amortyzacji środków trwałych;
 24. Księgowanie środków trwałych, ustalanie i księgowanie umorzenia i amortyzacji,
 25. Windykacja należności, naliczanie i ewidencja odsetek od niezapłaconych zobowiązań, nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału,
 26. Sporządzanie sprawozdań RB-N, RB-Z, RB-UN, RB-UZ,
 27. Udział w sporządzaniu sprawozdań do organizatorów: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, MKiDN
 28. Naliczanie i sporządzanie deklaracji od czynności cywilnoprawnych,
 29. Przygotowanie danych do sprawozdań finansowych,
 30. Przygotowywania dokumentacji dla zewnętrznych organów kontrolujących,
 31. Monitorowanie przepisów prawa w zakresie zajmowanego stanowiska.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe mile widziane wyższe o kierunku ekonomicznym lub finanse i rachunkowość,
 2. co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy samodzielnego księgowego lub na podobnym stanowisku,
 3. dobra znajomość zagadnień księgowych i przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości,
 4. znajomość ustawy o finansach publicznych,
 5. praktyczna znajomość systemu ENOVA lub innego systemu finansowo-księgowego klasy ERP,
 6. biegła znajomość MS-Office,
 7. umiejętność analitycznego myślenia oraz bardzo dobra organizacja pracy.
 8. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 9. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub na stanowisku Zastępcy Głównego Księgowego w publicznej instytucji kultury,
 • znajomość języka angielskiego,
 • znajomość procedur pracy w trybie zamówień publicznych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego;

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum Vitae
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwo skarbowe.
 • Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@muzeumliteratury.pl do dnia 29.04.2022. 

W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny ogłoszenia: 3/2022

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłyną na podany wyżej adres mailowy w terminie do dnia 29.04.2022.

(oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone)