Znak sprawy: ZP/5/Dz. Sz./2019, Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Wykonanie i dostawa wydawnictw dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie z podziałem na 2 części: Część 1: Wykonanie i dostawa katalogu oraz książki do wystawy „August Zamoyski. Myśleć w kamieniu”; Część 2: Wykonanie i dostawa folderu „Wróblewski/Bloom” oraz folderu „Janusz Głowacki””. Ogłoszenie nr 605987-N-2019 z dnia 2019-10-04 r
Dodano: 4 października 2019

Ogłoszenie – pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki:
Załącznik Nr 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla Części pierwszej (OPZ – dla Części pierwszej) – pobierz
Załącznik Nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla Części drugiej (OPZ – dla Części drugiej) – pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ Wzór umowy – pobierz
Załącznik Nr 2a do SIWZ Załącznik Nr 3 do wzoru umowy – PROTOKÓŁ ODBIORU – pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ Formularz ofertowy – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ Wzór pełnomocnictwa – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. – pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – pobierz

UWAGA: Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców – pismo z dnia 10.10.2019 r. – pobierz

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP