Znak sprawy: ZP/3/A/2019, Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa budynku przy ul. Trawiastej 29 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu”. Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 540217-N-2019 z dnia 2019-04-23 r.
Dodano: 23 kwietnia 2019

Ogłoszenie – pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki:
Załącznik Nr 1a__do__SIWZ__Wzór oferty – pobierz
Załącznik Nr 1b__do__SIWZ__Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego – pobierz
Załącznik Nr 1c__do__SIWZ__Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego – pobierz
Załącznik Nr 2___do__SIWZ__Wzór pełnomocnictwa – pobierz
Załącznik Nr 3___do__SIWZ__Wzór oświadczenia Wykonawcy – warunki udziału w postępowaniu – pobierz
Załącznik Nr 4___do__SIWZ__Wzór oświadczenia Wykonawcy – art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 – pobierz
Załącznik Nr 5___do__SIWZ__Wykaz wykonanych robót – pobierz
Załącznik Nr 6___do__SIWZ__Wykaz osób – pobierz
Załącznik Nr 7___do__SIWZ__Wzór umowy – pobierz
Załącznik Nr 7a__Wzór umowy – Załącznik Nr 5a do wzoru umowy – pobierz
Załącznik Nr 7b__Wzór umowy – Załącznik Nr 5b do wzoru umowy – pobierz
Załącznik Nr 7c__Wzór umowy – Załącznik Nr 6 do wzoru umowy – pobierz
Załącznik Nr 7d__Wzór umowy – Załącznik Nr 7 do wzoru umowy – pobierz
Załącznik nr 8 do SIWZ Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – pobierz
Załącznik Nr 9__do__SIWZ__1__Projekt budowlany + Pozwolenie na budowę – pobierz
Załącznik Nr 9__do__SIWZ__2__Projekty wykonawcze + Specyfikacje techniczne – pobierz
Załącznik Nr 10__do__SIWZ__PRZEDMIARY (ogólnobudowlane, sanitarne, elektryczne) – pobierz
Załącznik Nr 11__do__SIWZ__Zdjęcia (istniejący stan działki) – pobierz
Załącznik Nr 12 – Wycinka drzew (zrealizowana w 2018 r.) – informacja do wiadomości Wykonawców – pobierz
Załącznik Nr 13 – Rysunek nowego przyłącza elektrycznego – pobierz

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP