Znak sprawy: ZP/1/A/2019, Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa budynku przy ul. Trawiastej 29 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”. Ogłoszenie nr 503407-N-2019 z dnia 2019-01-15 r.
Dodano: 15 stycznia 2019

Ogłoszenie – pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz


UWAGA
: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.01.2019 r. – pobierz

UWAGA: Odpowiedzi na pytania przesłane Zamawiającemu (wyjaśnienia) z dnia 22.01.2019 r. – pobierz

UWAGA: Odpowiedzi na pytania przesłane Zamawiającemu (wyjaśnienia) z dnia 04.02.2019 r. – pobierz

UWAGA:  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11-02-2019 r.pobierz

UWAGA: INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT – informacja z dnia 11.02.2019 r. pobierz

UWAGA: Odpowiedzi Zamawiającego na pytania techniczne Wykonawców oraz zmiana treści SIWZ – pismo z dnia 15.02.2019 r. – pobierz

Uzupełniony przedmiar robót – parkiet (do Pytania 12) – pobierz

Uzupełniony przedmiar robót – balustrady, pochwyty (do Pytania 15) – pobierz

Załączniki:
Załącznik Nr 1a do SIWZ Wzór oferty – pobierz
Załącznik Nr 1b do SIWZ Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego – pobierz
Załącznik Nr 1c do SIWZ HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY – pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ Wzór pełnomocnictwa – pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ Wzór oświadczenia Wykonawcy – warunki udziału w postępowaniu – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ Wzór oświadczenia Wykonawcy – art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i ust. 5 pkt 1 – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ Wykaz wykonanych robót – pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ Wykaz osób – pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ Wzór umowy – pobierz
Załącznik Nr 7a Wzór umowy – Załącznik Nr 5a do wzoru umowy – pobierz
Załącznik Nr 7b Wzór umowy – Załącznik Nr 5b do wzoru umowy – pobierz
Załącznik Nr 7c Wzór umowy – Załącznik Nr 6 do wzoru umowy – pobierz
Załącznik Nr 7d Wzór umowy – Załącznik Nr 7 do wzoru umowy – pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – pobierz
Załącznik Nr 9 do SIWZ 1 Projekt budowlany + Pozwolenie na budowę – pobierz
Załącznik Nr 9 do SIWZ 2 Projekty wykonawcze + Specyfikacje techniczne – pobierz
Załącznik Nr 10 do SIWZ PRZEDMIARY (ogólnobudowlane, sanitarne, elektryczne) – pobierz
Załącznik Nr 11 do SIWZ Zdjęcia (istniejący stan działki) – pobierz
Załącznik Nr 12 – Wycinka drzew (zrealizowana w 2018 r.) – informacja do wiadomości Wykonawców – pobierz

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP