Specjalista do spraw organizacji i promocji w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli – konkurs
Oddział: , Dodano: 2 marca 2020

Dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa

Nazwa stanowiska:

specjalista do spraw organizacji i promocji w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli

(Nazwa podstawowej komórki organizacyjnej, do której prowadzony jest nabór)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. Organizacja wydarzeń kulturalnych w Muzeum Witolda Gombrowicza, w tym prace administracyjne wynikające z procedur stosowanych w Muzeum Literatury.
 2. Organizacja bieżącej działalności MWG, ze szczególnym uwzględnieniem jej form adresowanych do najmłodszych i do seniorów, a także działań w internecie.
 3. Udział w inspirowaniu i programowaniu działalności MWG w zakresie ustalonym przez bezpośrednich przełożonych.
 4. Kreatywna w promocja oferty MWG, także poprzez bezpośrednie poszukiwanie i inspirowanie nowych jej odbiorców.
 5. Nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów ze szkołami, instytucjami i środowiskami edukacyjnymi w celu prezentacji i promocji oferty MWG, a także ciągłego konsultowania form i zakresu oferty z zainteresowanymi osobami, instytucjami i środowiskami.
 6. Udział w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na działalność MWG (przygotowywanie wniosków, poszukiwanie i kontakty ze sponsorami).
 7. Prowadzenie ewidencji i archiwizacji dokumentów i korespondencji MWG.
 8. Inne działania edukacyjne i promocyjne, zlecane przez bezpośrednich przełożonych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca na pełnym etacie zgodnie z wymogami prawa pracy.

Wymagania niezbędne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 2. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Wykształcenie humanistyczne.
 4. Praca w zakresie organizacji działalności kulturalnej/edukacyjnej – lub w promocji – lub w administracji – co najmniej pięcioletni staż w pełnym wymiarze zatrudnienia.
 5. Praca w instytucji kultury na stanowisku związanym z organizacją i promocją wydarzeń – co najmniej roczny staż w pełnym wymiarze zatrudnienia.

Wymagania dodatkowe:

Wiedza specjalistyczna wymagana do podjęcia pracy na stanowisku:

Ogólna wiedza o kulturze, pożądana znajomość twórczości Witolda Gombrowicza.

Wiedza z zakresu promocji, ze szczególnym uwzględnieniem działalności kulturalnej.

Orientacja w przepisach dotyczących działalności kulturalnej.

Pożądane kompetencje:

Znajomość oraz umiejętność organizacji i promocji działalności kulturalnej, potwierdzona doświadczeniem.

Umiejętność zdobywania i poszerzania wiedzy ogólnej i fachowej; umiejętności interpersonalne; umiejętność biegłego posługiwania się językiem polskim; umiejętność dobrej organizacji pracy oraz pracy w zespole.

Umiejętność stosowania procedur przewidzianych przepisami określającymi działalność kulturalną.

Umiejętność posługiwania się programami graficznymi i znajomość podstaw projektowania w zakresie informacji/promocji graficznej i internetowej.

Umiejętność jasnego formułowania przekazu w mowie i piśmie, a także umiejętność dostosowywania form i treści wypowiedzi do kompetencji i poziomu intelektualnego zróżnicowanych grup odbiorców.

Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Potwierdzona doświadczeniem umiejętność nawiązywania kontaktu z odbiorcami kultury.

Umiejętność kreatywnego dostosowywania form działalności edukacyjnej, kulturalnej  
i promocyjnej do potrzeb i oczekiwań odbiorców. Umiejętność rozpoznawania takich potrzeb i oczekiwań.  

Doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na realizację projektów.

Umiejętność nawiązywania kontaktów z osobami zróżnicowanymi społecznie, wiekowo, poziomem wykształcenia i kompetencji kulturowych.

Umiejętność uczenia się, gromadzenia i opracowywania wiedzy.

Umiejętność samokontroli w pracy, zdyscyplinowanie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 1. Curriculum vitae zawierające przebieg nauki i pracy zawodowej (podpisane odręcznie) oraz aktualny adres zamieszkania i numer telefonu komórkowego.
 2. List motywacyjny (podpisany odręcznie)
 3. Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie  (kopie)
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (podpisane odręcznie)
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe (podpisane odręcznie)
 6. Klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych

       Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.” (podpisana odręcznie)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie kompletu dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 13 marca 2020. Dokumenty w wersji papierowej dostarczają wyłącznie osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną (w dniu rozmowy). Rozmowy  z komisją odbędą się w dniu 23 marca 2020 w siedzibie Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli.

poczta elektroniczna: t.tyczynski@muzeumliteratury.pl

(oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone)

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na podany wyżej adres do dnia 13 marca 2020.

dokumenty do pobrania – ogłoszenie / karta opisu stanowiska


Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP