Nabór: Specjalista/specjalistka ds. promocji w Dziale Promocji Muzeum Literatury
Oddział: , Dodano: 28 stycznia 2020


Dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa

Nazwa stanowiska: Specjalista/specjalistka ds. promocji w Dziale Promocji Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

(Nazwa podstawowej komórki organizacyjnej, do której prowadzony jest nabór)

UWAGA: Konkurs na stanowisko specjalista/specjalistka ds. komunikacji i współpracy z mediami w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza został zakończony. Komisja wybrała p. Justynę Rudkowską.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. organizacja i koordynacja projektów i wydarzeń na terenie Muzeum;
 2. opracowywanie oferty programowej Muzeum Literatury, zgodnie z profilem instytucji, w tym również we współpracy z działami merytorycznymi w zakresie promocji wydarzeń przez nie realizowanych;
 3. tworzenie i wdrażanie strategii komunikacji i promocji dla prowadzonych w Muzeum projektów;
 4. opracowywanie koncepcji komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, tworzenie tekstów promocyjnych dotyczących przedsięwzięć realizowanych przez Muzeum Literatury;
 5. współpraca koncepcyjna przy opracowaniu niestandardowych działań promocyjnych;
 6. monitorowanie skuteczności działań promocyjnych i komunikacyjnych;
 7. przygotowywanie i sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem umów patronackich; dbanie o przestrzeganie przyjętych zasad identyfikacji wizualnej;
 8. bieżąca współpraca z partnerami Muzeum;
 9. współpraca przy uzupełnianiu na bieżąco treści na stronie internetowej Muzeum oraz w mediach społecznościowych;
 10.  administrowanie stroną www, obsługa CMS;
 11.  opracowywanie planów i sprawozdań z działalności Działu i Muzeum i inne prace administracyjne związane z obowiązkami Działu Promocji.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Zatrudnienie w Dziale Promocji na wydzielonym stanowisku pracy w wymiarze etatu. Miejsce pracy: Rynek Starego Miasta 20 w Warszawie. Wyposażenie stanowiska: komputer

Wymagania niezbędne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 2. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 3. co najmniej 2 lat doświadczenia zawodowego, najlepiej w instytucji/organizacji związanej z kulturą;
 4. doświadczenia w organizowaniu eventów, w tym: spotkań z udziałem publiczności, wydarzeń kulturalnych, konferencji prasowych;
 5. dyspozycyjności podczas wydarzeń organizowanych przez Dział;
 6. doświadczenia w przygotowywaniu materiałów informacyjnych – umiejętności pisania i redagowania tekstów;
 7. umiejętności tworzenia angażujących treści w mediach społecznościowych;
 8. otwartości, inicjatywy i zdolności organizacyjnych;
 9. wysokiej kultury osobistej.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w realizacji projektów o tematyce kulturalnej;
 2. doświadczenie w wypowiadaniu się przed kamerą i mikrofonem

Co oferujemy:

 1. ciekawą pracę na pograniczu literatury, kultury i mediów;
 2. możliwość współpracy przy ciekawych projektach kulturalnych, popularnonaukowych oraz naukowych;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Curriculum vitae zawierające przebieg nauki i pracy zawodowej
 2. List motywacyjny
 3. Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kopia lub skan w przypadku zgłoszenia drogą e-mailową)
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (podpisane odręcznie lub skan w przypadku zgłoszenia drogą e-mailową)
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (podpisane odręcznie lub skan w przypadku zgłoszenia drogą e-mailową)
 6. Klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych

       Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 23 lutego 2020 r. włącznie.

na adres: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa

lub

poczta elektroniczna: info@muzeumliteratury.pl (z dopiskiem w temacie wiadomości: „Rekrutacja”).

(oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone)


Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP