Nabór kandydatów: specjalista do spraw edukacji i nauki w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli
Oddział: , Dodano: 5 grudnia 2019

Dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa

UWAGA!

Konkurs na stanowisko specjalista ds. nauki i edukacji w Muzeum Gombrowicza/Espace Gombrowicz w Vence został zakończony. Komisja wybrała p. Katarzynę Kulę.


Nazwa stanowiska:

specjalista do spraw edukacji i nauki w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli

(Nazwa podstawowej komórki organizacyjnej, do której prowadzony jest nabór)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. Oprowadzanie po ekspozycji Gombrowiczowskiej oraz po miejscach Gombrowiczowskich w Vence. Zdobywanie i poszerzanie wiedzy niezbędnej do tego zadania, przekazywanie tej wiedzy zwiedzającym.
 2. Nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów ze szkołami, instytucjami i środowiskami edukacyjnymi w celu prezentacji i promocji oferty Espace Gombrowicz w Vence, a także ciągłego konsultowania form i zakresu oferty z zainteresowanymi osobami, instytucjami i środowiskami.
 3. Bieżące administrowanie działalnością Espace Gombrowicz w Vence w ramach określonych przez bezpośrednich przełożonych.
 4. Kreatywny udział w promocji oferty Espace Gombrowicz, także poprzez bezpośrednie poszukiwanie i inspirowanie nowych jej odbiorców.
 5. Współpraca z władzami miasta Vence oraz metropolii nicejskiej w zakresie dotyczącym działalności oraz promocji Espace Gombrowicz.
 6. Organizacja wydarzeń kulturalnych w Espace Gombrowicz i Vence, na zlecenie bezpośrednich przełożonych, także we współpracy z innymi podmiotami prowadzącymi działalność kulturalna.
 7. Udział w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na działalność Espace Gombrowicz (przygotowywanie dokumentacji do wniosków).

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca na pełnym etacie zgodnie z wymogami francuskiego prawa pracy

Wymagania niezbędne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 2. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Wykształcenie humanistyczne.
 4. Co najmniej roczny staż pracy w charakterze pracownika umysłowego w jednej z następujących dziedzin: kultura, edukacja, nauka, media, promocja.
 5. Bardzo dobra znajomość języka francuskiego i języka polskiego.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wiedza specjalistyczna wymagana do podjęcia pracy na stanowisku: dobra znajomość historii literatury, ze szczególnym uwzględnieniem historii literatury polskiej XX wieku; dobra znajomość historii powszechnej; oczytanie; umiejętność dobrego wysławiania się w języku polskim i francuskim.
 2. Pożądane kompetencje:

Umiejętność jasnego formułowania przekazu w mowie i piśmie, a także umiejętność dostosowywania form i treści wypowiedzi do kompetencji i poziomu intelektualnego zróżnicowanych grup odbiorców.

Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Potwierdzona doświadczeniem umiejętność nawiązywania kontaktu z odbiorcami kultury oraz umiejętność interpersonalizacji działań edukacyjnych.

Umiejętność kreatywnego dostosowywania form działalności edukacyjnej
i kulturalnej do potrzeb i oczekiwań odbiorców. Umiejętność rozpoznawania takich potrzeb i oczekiwań.  

Doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na realizację projektów.

Umiejętność nawiązywania kontaktów z osobami zróżnicowanymi społecznie, wiekowo, poziomem wykształcenia i kompetencji kulturowych.

Umiejętność uczenia się, gromadzenia i opracowywania wiedzy.

Umiejętność samokontroli w pracy, zdyscyplinowanie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 1. Curriculum vitae zawierające przebieg nauki i pracy zawodowej (podpisane odręcznie) oraz aktualny adres zamieszkania i numer telefonu komórkowego.
 2. List motywacyjny (podpisany odręcznie)
 3. Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie  (kopie)
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (podpisane odręcznie)
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe (podpisane odręcznie)
 6. Klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych

       Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.” (podpisana odręcznie)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie kompletu dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 25 listopada 2019. Dokumenty w wersji papierowej dostarczają w wyłącznie osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną (w dniu rozmowy). Rozmowy  z komisją odbędą się w dniach 29-30 listopada 2019 r. w Vence.

poczta elektroniczna: t.tyczynski@muzeumliteratury.pl

(oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone)

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na podany wyżej adres do dnia 25 listopada 2019.

treść ogłoszenia w formacie pliku tekstowego – pobierz


Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP