Nabór kandydatów: opiekun zbiorów rękopiśmiennych i specjalista ds. opracowywania rękopisów
Oddział: , Dodano: 24 stycznia 2019

Dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza (Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa).

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. opieka nad zasobem archiwalnym zdeponowanym w magazynach Muzeum Literatury;
 2. porządkowanie i opracowywanie nowo nabytych zespołów archiwalnych;
 3. sporządzanie katalogów zbiorów rękopiśmiennych;
 4. udostępnianie zbiorów archiwalnych badaczom i czytelnikom.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Zatrudnienie w Dziale Rękopisów na wydzielonym stanowisku pracy w wymiarze  etatu. Wyposażenie stanowiska: komputer.

Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. doświadczenie w pracy muzealniczej lub badawczej w archiwach zawierających zbiory literackie; umiejętność krytycznej lektury rękopisów, znajomość specyfiki pracy z rękopisem literackim;
 4. stopień magistra (wydział humanistyczny);
 5. wiedza specjalistyczna wymagana do podjęcia pracy na stanowisku: znajomość literatury i kultury polskiej XIX i XX wieku, a także relacji kulturalnych z innymi narodami; doświadczenia pracy badawczej lub zawodowej w archiwach, w szczególności w archiwach literackich.
 6. co najmniej bierna znajomość dwóch języków obcych, jednego wschodnioeuropejskiego, drugiego zachodnioeuropejskiego.

Wymagania dodatkowe:

 1. biegła obsługa komputera w zakresie podstawowych programów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Curriculum vitae zawierające przebieg nauki i pracy zawodowej (podpisane odręcznie);
 2. List motywacyjny (podpisany odręcznie);
 3. Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie  (kopie);
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (podpisane odręcznie);
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (podpisane odręcznie);
 6. Klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych

        Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.” (podpisana odręcznie);

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie dnia 28 lutego 2019.

Adres: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa

Poczta elektroniczna: rekopisy@muzeumliteratury.pl

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na podany wyżej adres w terminie do dnia 28 lutego 2019. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Pełna treść ogłoszenia – pobierz

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych i zgody na ich wykorzystanie przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza do celów rekrutacji – pobierz


Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP